Products Page

Farming with Boergoats

A practical guide for Southern African conditions. Author: Johan Steyn

ISBN 978-0-620-46942-5

Soft cover, B+W, 156 pages, 54 photos and illustrations.

It is written in plain language by a Boer Goat stud breeder and covers all aspects of Boer Goat farming. Contains practical advice and information gained over 25 years of Boer Goat farming. It includes sections on breeding, the production cycle, managing the kidding process, animal health, infrastructure and marketing as well as useful financial tables.

It is an essential handbook for any farmer in the Boer Goat industry.

R385 excludes postage.

Price: ZAR385.00

Loading Updating cart…

Boer met Boerbokke

‘n Praktiese handleiding vir Suidelike Afrikaanse omstandighede. Outeur: Johan Steyn

ISBN 978-0-620-46943-2

Sagteband, S+W, 160 bladsye, 54 fotos en illustrasies.

Dit is in leketaal deur ‘n Boerbokstoetteler met 25 jaar ervaring geskryf. Dit bevat praktiese raad en riglyne wat alle fasette van Boerbokboerdery dek. Daar is hoofstukke oor teling, die beplanning van die produksiesiklus, bestuur van die lamseisoen, dieregesondheid, infrastruktuur en bemarking sowel as nuttige finansiêle- en kostetabelle.

Dit is ‘n baie nuttige boek vir enige boer wat in die Boerbokbedryf betrokke is.

R350 posgeld uitgesluit.

Price: ZAR385.00

Loading Updating cart…

Boer Goat Treatment Procedures DVD

A practical 30-minute DVD with visual characteristics of the Boergoat and individual clickable sections that demonstrate treatment procedures such as dipping, deworming, vaccinations and ear tagging.

Can be used as a stand-alone product but forms an excellent companion product to the “Farming with Boergoats” book.

R350, excludes shipping

Price: ZAR350.00

Loading Updating cart…

Boerbok Behandelingsprosedures DVD

‘n Praktiese 30-minuut DVD wat die visuele eienskappe van die Boerbok uitbeeld asook individuele afdelings wat verskeie bestuursprosedures soos dip, ontwurming, inentings and aanbring van oorplate demonstreer.

Die DVD vorm ‘n goeie kombinasie met die “Boer met Boerbokke” boek.

R300 sluit geregistreerde posgeld binne Suid-Afrika in.

Price: ZAR350.00

Loading Updating cart…

Vaccination Calendar

A laminated A4 full colour vaccination calendar featuring an easy-to-use layout that indicates all vaccinations required as well as the scheduling thereof. Various product brand names are listed for easier referencing. This product shows what vaccine needs to be administered to which group of Boer Goats at what stage of the production cycle and which diseases each vaccine protects against.

R150, excludes shipping

Price: ZAR150.00

Loading Updating cart…

Inentingskalender

Hierdie gelamineerde A4 volkleur kalender maak van ‘n eenvoudige uitleg gebruik om alle inentings sowel as die skedulering daarvan, aan te dui. Verskeie handelsname word ook aangedui om gebruik te vergemaklik.  Die uitleg help die boer om maklik te sien watter Boerbokke op watter stadium van die produksiesiklus met watter entstof en waarteen ge-ent moet word.

R150, geregistreerde posgeld binne Suid-Afrika uitgesluit.

Price: ZAR150.00

Loading Updating cart…

Production Cycle Planner

The Production Cycle Planner  is a laminated A0 full colour year planner where all management activities such as breeding, inoculations, parasite treatments and nutrition can be clearly planned and detailed for effective implementation. Up to 4 flocks can be managed on this planner.

R520 which includes cardboard tube packing and registered postage in South Africa. Other countries will be quoted on request.

Price: ZAR520.00

Loading Updating cart…

Produksiesiklus Beplanner

Die Produksiesiklus Beplanner is ‘n gelamineerde A0 volkleur beplanner waar alle bestuursbeplanning rondom teling, inentings, parasietbehandelinge, voeding en diesmeer uiteen gesit kan word. Dit is onontbeerlik vir doeltreffende beplanning en implimentering. Tot 4 kuddes kan per beplanner bestuur word.

R520 wat insluit karton buis verpakking asook geregistreerde posgeld in Suid-Afrika.  Ander lande sal op versoek gekwoteer word.

Price: ZAR520.00

Loading Updating cart…

Record Card

Effective record-keeping is essential for effective management.  This A4 animal record card can be used as a template to duplicate so that each animal has its own record card. Helps keep track of all aspects of each animal’s management and production. Makes flock management an easy activity.

R150, excludes shipping

Price: ZAR50.00

Loading Updating cart…

Rekordkaart

Goeie rekordhouding is noodsaaklik vir doeltreffende bestuur.  Hierdie A4 rekordkaart bied ‘n maklike manier om volledige rekord van elke dier te hou.  Sodoende word bestuur vergemaklik en bespoedig en kan vordering vinniger geskied.

Price: ZAR50.00

Loading Updating cart…

Handling Facilities layout

A layout diagram for handling facilities for Boer Goats.  Includes estimated sizes and distances.  Not a construction plan.

R75, excluding shipping.

Price: ZAR75.00

Loading Updating cart…

Hanteringsfasiliteite Uitleg

‘n Voorgestelde uitleg vir die konstruksie van hanteringsgeriewe vir Boerbokke.  Gee beraamde mates en grotes.  Nie ‘n konstruksieplan nie.

R75, geregistreerde posgeld binne Suid-Afrika uitgesluit.

Price: ZAR75.00

Loading Updating cart…

Lick ration card

Price: ZAR150.00

Loading Updating cart…

Lekrantsoenekaart

Price: ZAR150.00

Loading Updating cart…

Handling crate with neck clamp

This handling crate allows one or two people to easily handle animals with a minimum of labour.  This unit can be easily disassembled without any tools for export to any country in the world.

The handling crate consists of the following:

  • 1 x handling crate including neck clamp, ramp, drop gate and swing gate

Price: ZAR18,000.00

Loading Updating cart…

Handling pen complete for 50 goats

Product is similar to photograph.  Can be exported anywhere in the world.  Pen sizes can be adapted to handle lager numbers of animals.

Pen to handle 50 goats includes the following:

  • 5 x 3m x 1,2m pen panels
  • 4 x 1,5m x 1,2m pen panels
  • 9 x 1,5m x 25mm poles for pen panels
  • 2 x hoops with footpiece for crush
  • 1 x dropgate for crush
  • 1 x 3-way sorting gate
  • 1 x handling crate with ramp, drop gate and swing gate

Price: ZAR27,000.00

Loading Updating cart…

Mobile loading ramp

Adjustable loading ramp can load a light truck and trailer, a large truck up to a triple deck livestock carrier.  easily moved by two people.

We export to any country in the world.

Price: ZAR10,000.00

Loading Updating cart…

Round bale feeder

Price: ZAR2,000.00

Loading Updating cart…

Pen section (gate) 1500 mm x 1200 mm

Panels for goats are 1200 mm high but lower panels of 900 mm high for sheep are also supplied.

We export to any country in the world.

Price: ZAR650.00

Loading Updating cart…

Pen section (gate) 3000 mm x 1200 mm

Panels for goats are 1200 mm high but lower panels of 900 mm high are supplied for sheep.

We export to any country in the world.

Price: ZAR850.00

Loading Updating cart…